POVIJEST HZF-a

Hrvatski zbor fizioterapeuta (HZF) osnovan je 10. ožujka 2000. godine (upisan je u Registar udruga pri Ministarstvu uprave, pravosuđa i lokalne samouprave u Zagrebu 10. travnja 2000. godine, registarski broj 00001706) sa sljedećim ciljevima:

  • postizanje najviših standarda vrsnoće procesa fizioterapije kao i izobrazbe fizioterapeuta
  • uobličavanje zajedničkih stvavova koje treba prenijeti javnosti
  • osiguranje uvjeta za publiciranje radova, knjiga i sličnog, članova HZF-a
  • stalno usavršavanje instrumenta fizioterapije (fizioterapeuta) kroz osobni razvoj članova HZF-a
  • promicanje temeljnih vrijednosti fizioterapije usmjerene čovjeku kao cjelovitom biću.

Slika 1. Osnivački Sabor HZF-a, 2000.

Hrvatski zbor fizioterapeuta je nacionalna, stručna organizacija fizioterapeuta koja okuplja članstvo na temelju standarda vrsnoće i profesionalizma. Sabor HZF-a predstavlja najviše tijelo udruge koje zasjeda u kontinuitetu putem Interneta, a svake četiri godine održava se izborni Sabor. Od članova se zahtijeva puni doprinos u svim aktivnostima, ali i inicijativa, zahtijeva se aktivna participacija u timu, jer HZF predstavlja tim. Razmjena iskustava, istraživanja, objavljivanje i prezentacija radova, podrška dopisnim članovima, rad kroz radne skupine, klubove ili društva, sudjelovanje u različitim projektima samo su neke od redovitih aktivnosti članova HZF-a. Kliničko djelovanje fizioterapeuta temelji se na znanstvenim spoznajama. Članovima HZF-a kvaliteta je imperativ. Hrvatski zbor fizioterapeuta predstavlja pravi izbor za sve fizioterapeute kojima je fizioterapija poziv, a ne samo zanimanje. Naši članovi fizioterapiju doživljavaju kao dinamičan proces u kojem se čovjeku pristupa kao osobi (a ne samo dijagnozi) u zajedničkom iznalaženju rješenja za probleme pokretljivosti.

Na osnivačkom Saboru Hrvatskog zbora fizioterapeuta u Zagrebu donesene su odluke: o osnivanju Hrvatskog zbora fizioterapeuta, o sjedištu HZF-a, o simboličkom znaku, o osobama s pravom potpisa, o visini članarine te je izabran prvi predsjednik HZF-a, Upravni odbor i Odbor za etiku. Sabor donosi Statut, Etički kodeks te Poslovnik o radu Sabora HZF-a, Poslovnik o radu UO, Poslovnik o radu OE i Poslovnik o radu Društva HZF-a kao ustrojstvenih oblika (Slika 1).

Prvi Sabor Hrvatskog zbora fizioterapeuta održan je 20. svibnja 2000. godine u Zagrebu. Kao gost 1. Sabora HZF-a, nazočila je tadašnja ministrica zdravstva prof.dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina, koja je govorila o predstojećoj reformi zdravstva u Hrvatskoj (Slika 2). Na sjednici su donesene odluke o djelovanju sljedećih društava kao ustrojstvenih oblika HZF-a: Društvo za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju, Ortopedsko-traumatološko-športsko društvo, Društvo neuroloških terapeuta, Društvo fizioterapeuta u edukaciji i Reumatološko društvo fizioterapeuta. Sabor HZF-a donosi Strategiju djelovanja za razdoblje 2000. - 2010.

Godine 2000. izlazi prvi broj časopisa FIZIOinfo kao informativnog glasila HZF-a (Slika 3).

Slika 2. Prvi Sabor HZF-a, 2000.

Slika 3. Prvi broj informativnog časopisa FIZIOinfo, 2000.

HZF predlaže ministarstvu nadležnom za zdravstvo zakonsko reguliranje fizioterapije u Hrvatskoj te osnivanje Ureda za registraciju i licenciranje (ideja nije prihvaćena, op.ur.).

Godine 2001. HZF održava promociju na kojoj predstavlja značajne izdavačke pothvate (časopis FIZIOinfo, vodič Što je fizioterapija, te priručnik Mehanički uzrokovana križobolja) i web stranicu.

Na 2. Saboru HZF-a (2001.) prihvaćeni su Standardi u fizioterapiji čime završava prva faza projekta izrade standarda u fizioterapiji (Slika 4). HZF predlaže Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje reviziju „Plave knjige“ u dijelu koji se odnosi na postupke fizioterapije uz korekcije kadrovskih i vremenskih normativa te naziva samih postupaka. (prijedlog nije prihvaćen, op.ur.)

Na 3. Saboru HZF-a (2002.) po prvi put je dodijeljena nagrada - brončana plaketa HZF-a istaknutoj članici Jadranki Brozd (Slika 5). Donesene su izmjene i dopune Statuta HZF-a te se gasi Društvo fizioterapeuta u edukaciji.

Godine 2002. održana je konferencija HZF-a „Od struke do profesije“.

Do 2003. godine održano je šest simpozija stručnih društava HZF-a od kojih je najviše interesa pobudio prvi i drugi simpozij Ortopedsko-traumatološko-športskog društva HZF-a koji su organizirani na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Slika 4. Drugi Sabor HZF-a, 2001.

Slika 5. Treći Sabor HZF-a, 2002.

Godine 2003. na 4. Saboru HZF-a donosi se novi Statut kojim se unose bitne organizacijske promjene unutar HZF-a (Slika 6). Također, donose se izmjene i dopune Strategije djelovanja do 2010. godine. Društva prestaju biti ustrojstveni oblici HZF-a, a uvode se i tehnološke novine poput sjednica Sabora putem Interneta.

Dodijeljena je brončana plaketa HZF-a – Nevenki Rihtarić, a zlatnu plaketu HZF-a za podršku razvoju fizioterapije u Hrvatskoj dobilo je poduzeće BTL.

U kolovozu 2003. godine osnovano je Vijeće za edukaciju koje do kraja godine priprema prijedloge programa dodiplomskog stručnog studija fizioterapije te specijalističkog diplomskog studija iz manuelne terapije i neurofizioterapije (prijedlozi stručnih naziva nisu prihvaćeni, op.ur.).

Slika 6. Četvrti Sabor HZF-a, 2003.


U svibnju 2004. godine održan je 5. Sabor HZF-a na kojem se izabire rukovodstvo u skladu sa izmijenjenim Statutom na mandat od četiri godine. Uvodi se konsenzus u odlučivanju Upravnog vijeća, Vijeća za prijem te Suda časti HZF-a. Štefanija Sinković, Sanja Vlašić, Željko Cipčić i Antun Jurinić dobitnici su zlatne plakete HZF-a za izniman doprinos razvoju fizioterapije u Hrvatskoj.

2. travnja 2004. godine započinje dugoročni projekt: „Izrada Vodiča za fizioterapeute u kliničkoj praksi“ prvim savjetovanjem, gdje su dogovorena temeljna poglavlja i koncepcija vodiča.

29. lipnja 2005. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatskog zbora fizioterapeuta i Hrvatske udruge radnih terapeuta.

25. srpnja 2005. godine izvršena je prva revizija Standarda u fizioterapiji.

U petoj godini izlaženja časopis FIZIOinfo postaje informativno-stručni časopis HZF-a.

Godine 2005. održan je simpozij po nadzivom „Fizioterapija“ u Ivanić-Gradu te konfrencija u Donjoj Stubici „Fizioterapija danas“. Godišnja nagrada za stručnu aktivnost – brončana plaketa HZF-a dodijeljena je Mirjani Ožegović, a zlatna plaketa za podršku razvoju fizioterapije dodijeljena je poduzeću Iskra Medical iz Ljubljane.

Godine 2006. održan je kongres s temom „Timski rad u fizioterapiji“ u Rovinju. Godišnja nagradu za stručnu aktivnost – brončana plaketa HZF-a dodijeljena je Siniši Pozniću. Zlatnu plaketu, povodom 50 godina organiziranog djelovanja fizioterapeuta i radnih terapeuta u Hrvatskoj za izniman doprinos razvoju fizioterapije u Hrvatskoj dodijeljena je Općoj bolnici „Sveti Duh“.

Godine 2006. započinju pregovori u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (HZF, HURT, HUF, HDFMR HLZ) oko Zakona o fizioterapijskoj i radnoterapijskoj djelatnosti te osnivanja Hrvatske komore fizioterapeuta i radnih terapeuta (prijedlozi HZF-a i HURT-a su zanemareni, op.ur.).

6. Sabor HZF-a održan je u Vukovaru 2007. godine. Nakon Sabora održan je Kongres s međunarodnim sudjelovanjem s glavnom temom „Holistički pristup u fizioterapiji“ (Slika 7). Tijekom Kongresa održan je i mini simpozij o hipoterapiji. S Hrvatskom udrugom za hipoterapiju HZF potpisuje sporazum o suradnji. Srebrna plaketa za stručnu aktivnost dodijeljena je Jadranki Brozd.

30. siječnja 2008. godine HZF sklapa Sporazum o suradnji sa Hrvatskom udrugom laboratorijske medicine, Hrvatskim društvom inženjera medicinske radiologije, Hrvatskom sanitarnom udrugom, Hrvatskom udrugom radnih terapeuta i Hrvatskom udrugom za hipoterapiju . Svrha suradnje je zajednički rad na zakonu kojim bi se regulirale djelatnosti koje predstavljaju udruge te pripremne aktivnosti oko osnivanja zajedničke komore koja bi brojila više od 10000 članova (ideja nije naišla na plodno tlo, op.ur.).

Nakon osam godina redovitog izlaženja časopis FIZIOinfo u kolovozu 2008. godine prerasta u prvi fizioterapijski stručno-znanstveni časopis u Hrvatskoj naziva Physiotherapia Croatica. FizioINFO nastavlja izlaziti kao informativni časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta (Slika 8).

Slika 7. Kongres HZF-a, Vukovar, 2007.

Slika 8. Physiotherapia CroaticaHrvatski sabor 3. listopada 2008. godine donosi Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti koji propisuje osnivanje Hrvatske komore fizioterapeuta (objavljen u Narodnim novinama broj 120/08) . U listopadu 2008. godine (Donja Stubica) održana je Tematska konferencija „Dokumentacija u fizioterapiji“. Brončana plaketa HZF-a za stručnu aktivnost dodijeljena je Andreji Tokić (Slika 9).

28. siječnja 2009. osnovana je Hrvatska komora fizioterapeuta (HKF) čiji osnivači su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska udruga fizioterapeuta i Hrvatski zbor fizioterapeuta (Slika 10).

Slika 9. Konferencija HZF-a, Donja Stubica 2009.

Slika 10. Osnivačka skupština HKF-a, 2009.

Osnivanjem Hrvatske komore fizioterapeuta kao krovne strukovne organizacije fizioterapeuta, Hrvatski zbor fizioterapeuta ima više prostora za stručno djelovanje na ostvarenju postavljenih ciljeva, zapisanih u Statutu HZF-a, a s Hrvatskom komorom fizioterapeuta i Hrvatskom udrugom fizioterapeuta suradnja je neupitna.

Na izvanrednom 7. Saboru HZF-a održanom u Zagrebu (studeni 2009.) donesena je Strategija djelovanja Hrvatskog zbora fizioterapeuta za razdoblje 2010. – 2020. (Slika 11).

15. siječnja 2010. godine osnovan je Centar za istraživanja u fizioterapiji (www.cif.hr).

Slika 11. Sedmi Sabor HZF-a, 2009.

Godine 2010. održana je proslava deset godišnjice djelovanja HZF-a (Slika 12). Dobitnica brončane plakete za stručnu aktivnost u 2008. godini je Sanjica Vlašić. Zlatna plaketa za izniman doprinos razvoju fizioterapije u Hrvatskoj dodijeljena je Mirjani Grubišić i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Zlatnu plaketu za podršku razvoju fizioterapije u Hrvatskoj dobila su trgovačka društva Fokus Medical d.o.o. i De Plano d.o.o. Posebnom poveljom Štefanija Sinković proglašena je počasnom predsjednicom HZF-a. Priznanja za ostvarenu suradnju dobili su: Hrvatska udruga radnih terapeuta, Hrvatska udruga hipoterapeuta i Udruženje fizioterapeuta Tuzlanskog kantona.

Tijekom održavanja 3. međunarodnog kogresa Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i trasfuzije (HDMSARIST) u Šibeniku, 22. travnja 2010. godine potpisan je Sporazum o suradnji između HDMSARIST-a i HZF-a.

Slika 12. Proslava 10 godina HZF-a, 2010.


22. i 23. listopada 2010. održan je simpozij „Primjena ICF-a (Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja) u fizioterapiji“ pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

8. Sabor HZF-a održan je u Zagrebu, 24. rujna 2011. godine (Slika 13). Sabor HZF-a donio je odluku o osnivanju korporativne zaklade HZF-a do 2015. godine. Istaknutoj članici HZF-a, Jadranki Brozd dodijeljena je Povelja o proglašenju počasnom predsjednicom HZF-a.

U Varaždinu je 2012. godine održan Međunarodni kongres fizioterapeuta „Fizioterapija jučer, danas, sutra“ pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske (Slika 14).

Slika 13. Osmi Sabor HZF-a, 2011.

Slika 14. Međunarodni kongres fizioterapeuta, Varaždin, 2012.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci započinje akademskom godinom 2012./13. izvedbu diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije čime je omogućena vertikalna prohodnost u izobrazbi fizioterapeuta uključujući i poslijediplomsku doktorsku razinu.

U siječnju 2013. završen je jednogodišnji projekt HZF-a "Kako se nositi s kroničnom boli?" i kao jedan od ishoda otisnuta je istoimena brošura namijenjena osobama s kroničnom boli. Projekt je financijski podržao Gradski ured za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba (Slika 15).

U razdoblju 2013. - 2014. godine završena su još tri jednogodišnja projekta uz financijsku podršku Grada Zagreba (Što trebam znati o KOPB-u?, Inkontinencija–stop!, Tenzijska glavobolja). Svaki projekt rezultirao je i tiskanim priručnikom (Slika 16).

Slika 15. Projekt HZF-a, 2012.

Slika 16. Jednogodišnji projekti


10. siječnja 2014. godine osnovan je Centar za neformalnu edukaciju fizioterapeuta HZF-a (CNEF). Svrha osnivanja takvog centra je višestruka: podizanje i ujednačavanje standarda organizacije neformalne edukacije pri HZF-u, suradnja s HKF, nadležnom za postupak vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta, sudjelovanje u postupku vrednovanja izvedene neformalne edukacije sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13).

Godine 2014. održan je u Vukovaru Kongres HZF-a s međunarodnim sudjelovanjem „Fizioterapija znanost i umjetnost“ (Slika 17). Na Kongresu je sudjelovalo 98 autora iz šest zemalja (Makedonije, Poljske, Grčke, Njemačke, Bosne i Hercegovine i Hrvatske) koji su prezentirali 54 rada.

Slika 17. Međunarodni kongres fizioterapeuta, Vukovar, 2014.


U Opatiji, 2015. godine održan je Kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Fizioterapija temeljena na dokazima“ (Slika 18).

Na 9. Saboru HZF-a (2015.) donesen je novi Statut HZF-a, i izabrano novo rukovodstvo HZF-a.

Upravno vijeće HZF-a 2015. godine donosi odluku o pokretanju nakladničkog projekta Odabrana poglavlja u fizioterapiji, gdje će u razdoblju od 10 godina HZF objaviti desetak stručnih knjiga domaćih autora. Prva knjiga iz te edicije Postura objavljena je 2016. godine.

U Vodicama, 2016. godine održan je Kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Fizioterapija – profesija budućnosti“ (Slika 19).

Slika 18. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 2015.

Slika 19. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, 2016.


U Tuheljskim toplicama, 2017. godine održana je Konferencija „Status fizioterapeuta u RH“.

Tijekom 2018. i 2019. godine HZF organizira međunarodne znanstvene skupove Physiotherapia Croatica u Zagrebu.

10. izborni Sabor HZF-a održan je 2019. godine. Izmjene i dopune Statuta HZF-a donesene su na 11. izvanrednom Saboru 2000. godine kao i podloga za Strategiju HZF-a u razdoblju 2021.-2030.

Do 2020. godine HZF je kroz jednogodišnje projekte objavio 12 priručnika za korisnike, 2 plakata s fizioterapijskim smjernicama, 4 knjige iz edicije Odabrana poglavlja u fizioterapiji. Physiotherapia Croatica redovito izlazi, kao i časopis Physiotherapia Croatica – supplement. Uz njih HZF je nakladnik i časopisa Fizioinfo.

U Opatiji, 2021. godine održan je Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Physiotherapia Croatica 2021 (Slika 20).

Slika 20. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 2021.